EN TH

History

 • บริษัท ซิลโก้ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยเริ่มแรกได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ กิจการ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ขายกิจการทั้งหมดให้กับกลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" และ "เจนวัฒนวิทย์" พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 38
 • ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หมายเลข 49
 • บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2544
 • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กลุ่ม "ว่องกุศลกิจ" ได้ทำการขายหุ้นรวมจำนวน 42,923,520 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 25.43 ของทุนชำระแล้ว
  ของบริษัทให้กับ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย การซื้อหุ้นดังกล่าว
  ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และหลังจาก
  ทำคำเสนอซื้อแล้ว ทำให้ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ
  ในอัตราร้อยละ 78.53
 • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
 • บล. ยูโอบีเคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นจาก บริษัท เอพีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ขอบเขตการทำธุรกิจ

 • ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
 • ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์
 • ธุรกรรมตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ธุรกรรมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน