EN TH

Download

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี
(เอกสารชุดเปิดบัญชี ประเภทบุคคลธรรมดา)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประเภทบุคคลธรรมดา)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(แบบประเมิน Suitability Test สำหรับการเปิดบัญชีฯ ประเภทบุคคลธรรมดา)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)
Download

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(หนังสือมอบอำนาจ สำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบอำนาจ))
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(บันทึกข้อตกลงการทำธุรกรรมและการรับข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
(แบบข้อมูลของผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม สำหรับการเปิดบัญชีฯ ประเภทนิติบุคคล)
Download

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน
(หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS))
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน
(แบบคำขอฝาก–ถอนหลักประกัน/โอนค่าขายเป็นหลักประกัน)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน
(แบบคำขอถอน/โอนหลักทรัพย์)
Download
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระราคาหลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงิน
(แบบคำขอหนังสือยืนยันหุ้น/เงินฝากหลักประกันคงเหลือ)
Download


แบบฟอร์ม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล
(แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คหรือดร๊าฟเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน)
Download
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล
(หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร)
Download
แบบคำขอเกี่ยวกับเช็คเงินปันผล
(แบบคำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน)
Download
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
(แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์)
Download

แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
(แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์)
Download
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
(แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่)
Download
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
(แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก)
Download
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
(แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)
Download


ดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดคู่มือ

 • iFIS Equity Internet version Standard (TH)

  Download
 • iFIS Equity Internet version Standard (EN)

  Download
 • iFIS Equity Internet version VAX

  Download
 • iFIS Derivative Internet

  Download
 • คู่มือการลงโปรแกรม iFIS Internet

  Download
 • คู่มือการทำธุรกรรม E-Payment

  Download
 • คู่มือการใช้โปรแกรม efinTrade Plus

  Download
 • คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for browser

  Download
 • คู่มือการใช้โปรแกรม Aspen for Mobile

  Download
 • คู่มือใบคำขอถอนเงิน E-form

  Download
 • คู่มือการใช้งานใบแจ้งฝากเงิน E-form

  Download
 • คู่มือการใช้งานใบโอนหุ้น E-form

  Download