EN TH

Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  1. บทนำ

    บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“ บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามแนวทางการประกอบกิจการที่ดี บริษัทขอประกาศเจตนารมย์ในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เข้าร่วมเป็น “ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงมีนโยบาย กำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยยึดถือตามหลักการทศพิธราชธรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ประกอบด้วย 10 แนวทางในการดำเนินชีวิต อันได้แก่ 1. การให้ทาน 2. การมีศีล 3. การบริจาค 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ความเพียร 7. ความไม่โกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน 9. ความอดทน และ 10.ความเที่ยงธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจรวมถึงการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

  2. คำนิยาม

    การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ และ/หรือการใช้ข้อมูลหรืออำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าที่ให้กระทำได้

  3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

    บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ขอประกาศว่า บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ โดยให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมและรายการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัท โดยที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนต้องให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ และต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย