EN TH

Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น การกระทำดังกล่าวรวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และบริษัทต้องมีกลไกในการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสร้องเรียน

  - กระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบบริษัท การทุจริตหรือการทำผิดจรรยาบรรณของพนักงาน และกรรมการ

  - ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน

  - ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

  - เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์บริษัท

  ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่างๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อมีดังนี้

  1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

  63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 17

  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  2. ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่

  Compliance@aecs.com