EN TH

APPLY JOB

ร่วมงานกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
AEC Securities Public Company Limited
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ :
บาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล :
วัน เดือน ปีเกิด :
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
ศาสนา :
เลขที่บัตรประชาชน :
วันบัตรหมดอายุ :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
สถานภาพ :
โสด
สมรส
หย่า
สถานะทางทหาร :
ไม่ได้รับการยกเว้น
ได้รับการยกเว้น
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ :
อาคาร :
หมู่ที่ :
ถนน :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ :

ข้อมูลครอบครัว

ชื่อคู่สมรส :
อายุ :
อาชีพ :
ชื่อบิดา :
อายุ :
อาชีพ :
ชื่อมารดา :
อายุ :
อาชีพ :
ชื่อบุตร-ธิดา :
อายุ :

จำนวนพี่น้อง :

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา :
สถาบัน :
สาขา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบ :


ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร :
สถาบัน/ผู้จัด :
ปีที่ฝึกอบรม :


ประวัติการทำงาน

บริษัท :
ระยะเวลา :
ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน :
เงินเดือน :
เหตุที่ลาออก :

ความสามารถทางภาษา

ภาษาไทย

พูด :
ดี
ปานกลาง
พอใช้
การนำเสนอ :
ดี
ปานกลาง
พอใช้
เขียน :
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ภาษาอังกฤษ

พูด :
ดี
ปานกลาง
พอใช้
การนำเสนอ :
ดี
ปานกลาง
พอใช้
เขียน :
ดี
ปานกลาง
พอใช้ข้อมูลเพิ่มเติม

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ชำนาญ :
สมาชิกสโมสร/ชมรม :
ขับขี่รถยนต์ : ได้
เลขใบขับขี่ :
กีฬา/กิจกรรม/งานอดิเรก :
อื่นๆ :

สามารถเดินทางไป  ปฏิบัติงานต่าางจังหวัด :
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้เหตุผล :
ทราบข้อมูลการรับสมัคร จากช่องทางใด :
ในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อ :
เบอร์ :
ความสัมพันธ์เป็น :
มีโรคประจำตัวหรือไม่ :
มี
หากมีโปรดระบุ :
กรุณาแนะนำตัวท่านเองเพิ่มเติม


และให้เหตุผลที่ท่านสนใจในตำแหน่งงานที่สมัคร :