EN TH

การขอหรือสำเนาสัญญาเปิดบัญชีหรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ประเภทมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance) นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านมีความประสงค์จะขอสำเนาสัญญาต่างๆ ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ดูแลบัญชีของท่านโดยตรง หรือที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 659 3333 หรือแจ้งความประสงค์ทาง E-mail ที่ e_biz@aecs.com และบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ หรือ email ที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

Download PDF
1. หนังสือเวียนเรื่อง การให้ลูกค้าทราบสิทธิการขอหรือสำเนาสัญญาเปิดบัญชีฯ 69.47 KB Download