EN TH

ขอเชิญลูกค้า AECS เข้าร่วมงานสัมมนา AECS DW28 Grow Your Successลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา https://goo.gl/forms/BIpNLGky8lrpsDTW2

รางวัลการแข่งขัน*
1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มี %Profit เติบโตสูงสุด จำนวน 1 รางวัล 50,000 บาท
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มี %Profit เติบโตอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 25,000 บาท
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มี %Profit เติบโตอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มี %Profit เติบโตอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
** ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มี %Profit สูงสุดในกลุ่มลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ที่ร่วมแข่งขัน จำนวน 2 รางวัล 5,000 บาท/รางวัล
(รางวัลพิเศษ)

*ผู้ที่มีค่า %Profit เติบโตสูงสุดเป็นผู้ได้รับรางวัล1-4 และ ต้องมีมูลค่าการซื้อขายทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
** สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 กับ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี และสมัครเข้าร่วมแข่งขัน AECS DW28 Trading Challenge ทั้งนี้ ต้องมีปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

กติการการแข่งขัน*
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และต้องแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Grow Your Success " Ready -SET50 - Trade" หรือช่องทางอื่นๆ เช่น หลักสูตรอบรมหรือ VDO ความรู้พื้นฐานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บนหน้า Website ที่ทาง บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ บจ.หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จัดทำขึ้น
3. การแข่งขันครั้งนี้จะใช้การคำนวณ % Profit จากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยผู้สนับสนุน (DW28) เป็นตัวชี้วัด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
การคำนวณ %Profit ภายใต้หลักเกณฑ์ FIFO
ค่า %Profit จะคำนวณจากรายการที่ซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยผู้สนับสนุน (DW28) เท่านั้น
รายการซื้อที่มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท ต่อชื่อ DW (DW Symbol) จะไม่ถูกนำมาคำนวณ %Profit
รายการซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อการซื้อ 1 รายการ ต่อวัน ต่อชื่อ DW (DW Symbol) จะไม่ถูกนำมาคำนวณ % Profit
การคำนวณ %Profit จะคำนวณรวมถึงในส่วนของ Unrealized Gain / Loss ของ DW ที่เหลืออยู่ในบัญชี
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนยินยอมและยอมรับว่า กติกาการแข่งขันหรือรายละเอียดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้ถือตามคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
6. บริษัทฯ จะนำเงินรางวัลฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายที่ใช้ในการแข่งขันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
กำหนดการสัมมนา
สัมมนา Ready- SET50 -Trade โดยคุณจุติ เสนางคนิกร (CB Trader) Trading Style: Swing Trade & Volume Analysis
สัมมนา I: เริ่มต้นเทรด วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
13.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาคาร B หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 7
สัมมนา II: ติวเข้ม วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
13.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาคาร B หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 7

- การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าที่มีบัญชีกับบล.เออีซีแล้ว ติดต่อที่เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน


VDO Link for facebook : https://www.facebook.com/macquariedw28/videos/1425949084198803/
VDO Link for put in your home page : https://youtu.be/Vf2At3kPeLU


การประกาศผลอันดับการแข่งขันและผู้ชนะรางวัล ติดตามได้ผ่านทาง http://www.aecs.com/th

Download PDF
1. AECS DW28 Grow Your Success 112.56 KB Download