EN TH

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

09/04/2561
ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. น.
ณ ห้องประชุม เดอะแชมเบอร์ รูม โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Download PDF
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 3.55 MB Download
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 361.31 KB Download
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 448.28 KB Download
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 2.03 MB Download
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นฯ 294.83 KB Download
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6_ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินฯ 1.16 MB Download
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น 309.39 KB Download
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8_ร่างข้อบังคับของบริษัทหลกัทรีพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 261.24 KB Download
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9_หนังสือของบริษัท ที่ บล.เออีซี 059-2561_ขอความเห็นชอบจากSETเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ 77.12 KB Download
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 204.03 KB Download
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 11_ขั้นตอนการประชุม_2018 375.8 KB Download
12. สิ่งที่ส่งมาด้วย 12_แผนที่_2018_T 358.21 KB Download
13. สิ่งที่ส่งมาด้วย 13_ หนังสือมอบฉันทะ_แบบ ก 175.07 KB Download
14. สิ่งที่ส่งมาด้วย 13_หนังสือมอบฉันทะ_แบบ ข 277.55 KB Download
15. สิ่งที่ส่งมาด้วย 13_หนังสือมอบฉันทะ_แบบ ค 295.48 KB Download
16. แบบฟอร์มขอ AR 2560 184.57 KB Download