EN TH

แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W4 ครั้งสุดท้าย

18/04/2561
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W4) จำนวน 114,501,049 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นั้น
บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W4) ดังนี้

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AEC-W4)
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561

2. วันขอขึ้นเครื่องหมาย SP
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทจึงขอให้ ตลท. สั่งห้ามซื้อขาย AEC-W4 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 และให้
AEC-W4 พ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

3. การสิ้นสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC-W4)
26 พฤษภาคม 2561

4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.30 น.(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

5. วันกำหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

6. ราคาและอัตราการใช้สิทธิ
- ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1.00 บาท
- อัตราในการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น
Download PDF
1. แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W4 ครั้งสุดท้าย 146.89 KB Download
2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC-W4) 237.57 KB Download