EN TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

11/05/2561
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม The Chamber โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นั้น

เพื่อเป็นการการเผยแพร่ช่องทางในการรับข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.aecs.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
Download PDF
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 1.23 MB Download