EN TH

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

13/11/2561
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Download PDF
1. Creteria Agenda Proposal_AGM 2019 211.79 KB Download
2. Agenda Proposal Form_AGM 2019 293.42 KB Download
3. Creteria Director Nomination_AGM 2019 213.01 KB Download
4. Agenda Director Nomination Form_AGM 2019 326.61 KB Download