EN TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

07/05/2562
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม The Chamber โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นั้น

เพื่อเป็นการการเผยแพร่ช่องทางในการรับข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.aecs.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
Download PDF
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 456.27 KB Download