EN TH

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25/11/2562
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
Download PDF
1. Criteria Agenda Proposal_AGM 2020 209.38 KB Download
2. Agenda Proposal Form_AGM 2020 270.29 KB Download
3. Criteria for Nominate Director_2020 210.74 KB Download
4. Criteria for Nominate Director Form_2020 328.19 KB Download