EN TH

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

17/06/2563
ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิทโฮเต็ล เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Download PDF
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 4.05 MB Download
2. ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 290.81 KB Download
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 291.17 KB Download
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 2.18 MB Download
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) 1.53 MB Download
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2.28 MB Download
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6_ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 1.37 MB Download
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7_เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 1.19 MB Download
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8_แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 185.22 KB Download
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9_แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 217.77 KB Download
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 356.64 KB Download
12. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 1.85 MB Download
13. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10_แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 2.02 MB Download
14. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2562 115.69 KB Download