EN TH


Investment Banking

บริการด้านวาณิชธนกิจ


บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนทางการเงิน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และโครงการออกหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเพิ่มสภาพคล่องแก่กิจการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

การควบรวมกิจการ

ให้คำแนะนำในการประเมินมูลค่ากิจการและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ผ่านเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้า ประเมินสถานะกิจการ และให้คำแนะนำในเรื่องของช่วงราคามูลค่าที่เหมาะสม ในการควบรวมกิจการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการแนะนำรูปแบบการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการในการควบรวมกิจการ

การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของทุน

ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) การจดทะเบียนหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (PO) การจัดหานักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP)

การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สิน

ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตราสารทางการเงิน อาทิ การออกหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน การจัดหาสินเชื่อ การจัดหาสินเชื่อใหม่เพื่อทดแทนสินเชื่อเดิม และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ให้คำแนะนำในรูปแบบการจัดโครงสร้างกองทุนรวม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านกฎหมายและภาษี การจัดจำหน่าย การจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้

ให้บริการแบบครบวงจรในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ การจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินให้คำแนะนำในเรื่องของขั้นตอน และกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการซื้อหนี้ที่มีปัญหา

การจัดโครงสร้างองค์กร

ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท จัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น การแลกหุ้น และการปรับโครงสร้างองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือก ขั้นตอนในการดำเนินการ ประเด็นทางด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการต่างๆ รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ

การปรับโครงสร้างเงินทุน

ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ความสมดุลระหว่างการจัดหาเงินทุนในส่วนของทุนและส่วนของหนี้สิน โครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สินที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุนและเพิ่มมูลค่าสูงสุดขององค์กร ทั้งด้านผลตอบแทนของทรัพย์สิน และด้านผลตอบแทนในส่วนของเจ้าของ