EN TH

SBL & Short Selling

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ
ฝ่ายยืมหลักทรัพย์ (SBL Desk.)

โทรศัพท์ 02 836 0225

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน กล่าวคือ ผู้ยืมหลักทรัพย์ สามารถนำหลักทรัพย์ที่ยืมมาเพื่อขายชอร์ตและซื้อกลับในภายหลัง ซึ่งเป็นการสร้างผลกำไรจากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้เงื่อนไข

 • หลักทรัพย์ที่ยืม/ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ใน SET 100
 • หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
 • มูลค่าการยืม ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ผู้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องลงนามในสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัท ก่อนเริ่มธุรกรรมเท่านั้น
 • ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีบัญชี cash หรือ cash balance หรือ credit balance
 • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีบัญชี cash หรือ cash balance
 • กำหนดระยะเวลาการยืม/ให้ยืม ไม่เกิน 1 ปี ต่อครั้ง โดยผู้ยืมและผู้ให้ยืมสามารถยืมหรือเรียกคืนได้ตลอดเวลา(Callable)
 • หลักทรัพย์ Foreign และ NVDR ไม่สามารถยืมหรือให้ยืมเพื่อขาย Short ได้
 • ผู้ยืมต้องวางหลักประกันก่อนยืมหลักทรัพย์
 • เวลาทำการ ยืมและคืนหลักทรัพย์
  • ลูกค้าทั่วไป 9.00 น. – 17.00 น.
  • รายการ Biglot 9.00 น. – 15.30 น.


ประโยชน์ที่ผู้ให้ยืมจะได้รับ

 • ผู้ให้ยืมได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการให้ยืม ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้น
  เพิ่มทุนยังคงได้รับตามปกติ
 • ผู้ให้ยืมสามารถยกเลิกคำสั่งการให้ยืมโดยการขายหลักทรัพย์ได้ทันที(กรณีหลักทรัพย์ยังไม่ถูกยืม) หรือ แจ้งขอคืนหลัก
  ทรัพย์ ที่ให้ยืมไปแล้วกับฝ่ายยืมหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์ได้ (กรณีหลักทรัพย์ให้ยืมแล้ว)


ประโยชน์ที่ผู้ยืมจะได้รับ

 • เพิ่มทางเลือกในการลงทุนและทำกำไรในภาวะตลาดขาลง
 • ส่งคำสั่งยืมและขายได้ทันทีเมื่อได้รับยืนยันการยืม
 • เพิ่มกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อทำกำไรหรือป้องกันความเสี่ยง