คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

ดร.ประพล มิลินทจินดา

ประธานกรรมการบริหาร

นางรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์

กรรมการบริหาร

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการบริหาร

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.