คณะผู้บริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

ดร.ประพล มิลินทจินดา

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการบริหาร

นางรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์

กรรมการบริหาร

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.