คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

หม่อมราชวงศ์ สมลาภกิติยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์

กรรมการ และผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.