คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTOR

หม่อมราชวงศ์ สมลาภกิติยากร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ

นายทวีเดช อุยวงศ์

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางรัสม์ชญา คันธมธุรพจน์

กรรมการ และผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.