ตำแหน่งงานที่เปิด รับสมัคร

 • 1
    เจ้าหน้าที่ชำระราคาหลักทรัพย์
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบและอนุมัติรายการฝากถอนหลักประกันของลูกค้า
  • ตรวจสอบเอกสารใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ตรวจสอบรายงานและกระทบรายการฝาก-ถอนเงิน (CN-DN)
  • จัดทำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าบริการงานพิมพ์
  • จัดทำรายงานส่งทางการ กต.2/7 , กต.2/10 , กต.5
  • ตรวจสอบรายการซื้อขายตราสารหนี้ บนระบบ FixIncome
  • ส่งข้อมูลการฝาก ถอน เพื่อชำระราคาซื้อขายตราสารหนี้ บนระบบของธนาคารต่าง ๆ

  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านหลักทรัพย์ 2-3 ปี
  • สามารถใช้ Micro Office ได้ดี
  • บุคคลิกคล่องแคล่วเรียนรู้งานได้เร็ว

 • 2
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทและสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กลต.
  • ตรวจสอบรายงานเกินวงเงินประจำวัน (Over Credit Line)
  • ติดตามรายการ Call Margin , Call Futures และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการแจ้งลูกค้าทราบและวางหลักประกัน
  • จัดทำรายงาน OFAR Report
  • ทบทวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ/จำนำเป็นหลักประกันในบัญชี Credit Balance
  • ปรับปรุงข้อมูลหลักทรัพย์ Marginable List ในระบบ SBA
  • ควบคุมจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ/จำนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท
  • แก้ไขอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทุกประเภทบัญชีในระบบงาน Back Office
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียม ทบทวน และทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินความค่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
  • จัดทำรายงานงานการติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ (RBA-Risk Based Approach)
  • Run Stock บัญชี Credit Balance เพื่อจัดประเภท Initial Margin เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
  • ติดตามและรายงานกรณีระดับอัตราเงินกองสภาพคล่องสุทธิ (NCR) และเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) อยู่ในระดับ early warning ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • จัดเตรียมรวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
  • จัดทำรายงานข้อมูลเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

   


  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณืในธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับงานในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ได้แก่ MS Offices , Internet , E-mail
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการนำเสนอ

 • 3
    วาณิชธนกิจ
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • Able to handle duties in the scope of financial modeling and M&A evaluation.
  • Coordinate with customers in order to provide the financial advisory services base on rules and regulations in Thailand.
  • Manage corporate, strategic and financial opportunities including merger and acquisition, fund raising, lending, restructuring and other

  คุณสมบัติ
  • Master’s Degree in Accounting, Finance Economics or related field.
  • Minimum of 5 years’ experience in Investment Banking
  • CPA preferred
  • English Proficiency
  • Strong presentation and financial analytical skills
  • Able to work under pressure & hardworking
  • Must Have SEC FA license

 • 4
    นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  Analyst

  Role & Responsibilities

  • Conduct comprehensive investment analysis which may include Equities, Debt and Derivatives Instrument
  • Construct full financial projection and valuation models
  • Presentation on the proposed investment idea
  • Analyze and monitor both global and local macro-economic conditions to evaluate investment theme, investment opportunity and risk, and investment timing
  • Conduct company visit, write research report
  • Conduct investment strategy report
  • Provide services to marketing officers i.e. provide data/news, analyze its impact on equity/market

  คุณสมบัติ

  Qualifications

  • Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics, Financial, Engineering or related field
  • CFA or CISA Level 1 is preferred
  • At least 1 year experience in Financial Analysis
  • Must have Fundamental Investment Analyst on Securities License
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Strong communication and presentation skills
  • Able to work effectively under pressure and be a team player
  • Computer proficiency in Microsoft Office
  • Ability to work early morning (7:30 a.m.)

 • 5
    เลขานุการบริษัท
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
  • จัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • จัดทำรายงานประจำปีและแบบ 56-1
  • กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ / ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
  • ดำเนินการขอรับความเห็นชอบและแจ้งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุน ในตำแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ, กรรมการในคณะกรรมการการลงทุน
  • รายงานเปิดเผยสารสนเทศตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • ติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ, เลขานุการฯ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความซื่อสัตย์

 • 6
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา
  • ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น
  • งานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • 7
    เจ้าหน้าที่ IT Support
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
  • ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
  • ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์ทั้งหมด
  • จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
  • จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
  • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

 • 8
    เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT Development)
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตาม Requirement
  • ดูแลบริการจัดการระบบฐานข้อมูล สำรองข้อมูล

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้โปรแกรมฐานข้อมูล (MS SQL, MySQL) เข้าใจและเขียนคำสั่งภาษา SQL ได้
  • มีความรู้ความสามารถเขียนโปรแกรม Web Application (เช่น ภาษา PHP, JAVA หรือ MVC Framework อื่นๆ) หรือ Windown App. (Delphi, VB, VC, JAVA)
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

 • 9
    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  งานควบคุม  


  ดูแลและบริหารสภาพคล่องของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  วางแผนการออกตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของบริษัท

  ประมาณการสถานะทางการเงิน และผลกระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท เพื่อรองรับปริมาณธรุกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่นการทำ Big Lot  การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ 

  ดูแลการลงทุนในตราสารทางการเงินและเงินให้กู้ยืมของบริษัท

  จัดทำรายงานประจำวัน ได้แก่รายงานสถานะการเงิน รายงานการแยกทรัพย์สินลูกค้า

  งานปฎิบัติการ


  บันทึกบัญชีในระบบ SUN ล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้  - เงินลงทุนของบริษัท ได้แก่  หน่วยลงทุน, ตั๋วแลกเงิน , ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทรับจริง

  จัดเงินและแยกทรัพย์สินลูกค้า
  จัดทำเอกสารการโอนเงินไปต่างประเทศ (ถ้ามี) กรณีลูกค้าของหลักทรัพย์

  คำนวนดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่ายทุกสิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

  กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประจำวัน/ประจำเดือน


  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , เศรษฐศาสตร์

  มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์  มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

  มีความรู้ตราสารทางการเงิน ได้แก่  ตราสารหนี้  หน่วยลงทุน

  สามารถใช้ MS Office ได้

 • 10
    ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  จัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปีและรายปี

  จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้ทางการ ได้แก่  SEC, SET, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นต้น

  จัดเตรียมรายงานทางบัญชี และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

  ดูแลและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี

  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี

  มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 5 – 7 ปี
  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ เช่น Sun Systems

  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.