ตำแหน่งงานที่เปิด รับสมัคร

 • 1
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา
  • ติดต่อและประสานงานหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น
  • งานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  • การศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • 2
    เจ้าหน้าที่ IT Support
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
  • ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
  • ดูแลและบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ขององค์กร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์ทั้งหมด
  • จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร
  • จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
  • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

 • 3
    เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT Development)
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตาม Requirement
  • ดูแลบริการจัดการระบบฐานข้อมูล สำรองข้อมูล

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้โปรแกรมฐานข้อมูล (MS SQL, MySQL) เข้าใจและเขียนคำสั่งภาษา SQL ได้
  • มีความรู้ความสามารถเขียนโปรแกรม Web Application (เช่น ภาษา PHP, JAVA หรือ MVC Framework อื่นๆ) หรือ Windown App. (Delphi, VB, VC, JAVA)
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น
  • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

 • 4
    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  งานควบคุม  


  ดูแลและบริหารสภาพคล่องของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  วางแผนการออกตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของบริษัท

  ประมาณการสถานะทางการเงิน และผลกระทบต่อเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัท เพื่อรองรับปริมาณธรุกรรมที่เพิ่มขึ้น เช่นการทำ Big Lot  การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ 

  ดูแลการลงทุนในตราสารทางการเงินและเงินให้กู้ยืมของบริษัท

  จัดทำรายงานประจำวัน ได้แก่รายงานสถานะการเงิน รายงานการแยกทรัพย์สินลูกค้า

  งานปฎิบัติการ


  บันทึกบัญชีในระบบ SUN ล้างลูกหนี้ เจ้าหนี้  - เงินลงทุนของบริษัท ได้แก่  หน่วยลงทุน, ตั๋วแลกเงิน , ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทรับจริง

  จัดเงินและแยกทรัพย์สินลูกค้า
  จัดทำเอกสารการโอนเงินไปต่างประเทศ (ถ้ามี) กรณีลูกค้าของหลักทรัพย์

  คำนวนดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่ายทุกสิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชี

  กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประจำวัน/ประจำเดือน


  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน , เศรษฐศาสตร์

  มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์  มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

  มีความรู้ตราสารทางการเงิน ได้แก่  ตราสารหนี้  หน่วยลงทุน

  สามารถใช้ MS Office ได้

 • 5
    ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
  1 อัตรา

  หน้าที่รับผิดชอบ

  จัดทำงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปีและรายปี

  จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้ทางการ ได้แก่  SEC, SET, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นต้น

  จัดเตรียมรายงานทางบัญชี และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

  ดูแลและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก

  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี

  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี

  มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 5 – 7 ปี
  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ เช่น Sun Systems

  สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.