ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL INFORMATION

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน งบปี 59
30/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
23/09/2563
ไตรมาส 1/63
08/10/2563
งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
01/01/2513
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม - - 100 11 2 -
หนี้สินรวม - - 200 1 2 -
ส่วนของผู้ถือหุ้น - - 300 1 2 -
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - 400 1 2 -
รายได้รวม 821.59 729.82 500 1 2 821.59
กำไรสุทธิ -24.88 -76.90 600 1 2 -24.88
กำไรต่อหุ้น(บาท) -0.02 -0.06 679 1 2 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) N.a. N.a. 22 1 2 N.A.
ROE(%) N.a. N.a. 33 1 2 N.A.
อัตรากำไรสุทธิ(%) -3.03 -10.54 23 1 2 -3.03

งบการเงินข้อมูลผู้ถือหุ้น
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AEC
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรสาร 0-2659-3457
เว็บไซต์ www.aecs.com
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536001575
วันที่จดทะเบียน 15/12/2536
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 5,815,182,788.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,284,871,528.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 January - 31 December
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7049 และ/หรือ
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6941
บริษัท มาซาร์ส จำกัด อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1207 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 04 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของทั้งหมด
1. นาย ประพล มิลินทจินดา ไทย 288,400,000 23.56%
2. น.ส. ยุวดี วชิรปภา ไทย 125,022,300 10.21%
3. นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ ไทย 79,000,000 6.45%
4. นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต ไทย 55,489,800 4.53%
5. น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ ไทย 46,537,300 3.80%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไทย 42,444,409 3.47%
7. นาย ธเนศ พานิชชีวะ ไทย 41,800,000 3.41%
8. น.ส. นฤมล แมงทับ ไทย 34,550,400 2.28%
9. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ไทย 25,000,000 2.04%
10. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร ไทย 22,381,400 1.83%
รายงานประจำปี
Annual report


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การเสนอวาระการประชุม 1 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 (SET 56-1)

ปี 2555 - 2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2558-2 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2558 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2556 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2555 ดาวน์โหลด
ข่าวสารผู้ถือหุ้น
Shareholder News
03 ธันวาคม
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 8 กันยายน 2566 นั้น

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) (ตามเอกสารแนบ)

อ่านต่อ
16 พฤศจิกายน
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรพิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564

อ่านต่อ
07 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญ

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ
05 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC-W6)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.