ข้อมูลทางการเงิน
FINANCIAL INFORMATION

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน งบปี 59
30/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
23/09/2563
ไตรมาส 1/63
08/10/2563
งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
01/01/2513
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม - - 100 11 2 -
หนี้สินรวม - - 200 1 2 -
ส่วนของผู้ถือหุ้น - - 300 1 2 -
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - - 400 1 2 -
รายได้รวม 821.59 729.82 500 1 2 821.59
กำไรสุทธิ -24.88 -76.90 600 1 2 -24.88
กำไรต่อหุ้น(บาท) -0.02 -0.06 679 1 2 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) N.a. N.a. 22 1 2 N.A.
ROE(%) N.a. N.a. 33 1 2 N.A.
อัตรากำไรสุทธิ(%) -3.03 -10.54 23 1 2 -3.03

งบการเงินข้อมูลผู้ถือหุ้น
SHAREHOLDER INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) EN
ชื่อย่อหลักทรัพย์ AEC
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรสาร 0-2659-3457
เว็บไซต์ www.aecs.com
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107536001575
วันที่จดทะเบียน 15 ธันวาคม 2536
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 5,815,182,788.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,284,871,528.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้สอบบัญชีอนุญาต

นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7049 และ/หรือ
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6941
บริษัท มาซาร์ส จำกัด อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1207 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 04 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของทั้งหมด
1. นาย ประพล มิลินทจินดา ไทย 288,400,000 23.56%
2. น.ส. ยุวดี วชิรปภา ไทย 125,022,300 10.21%
3. นาง กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ ไทย 79,000,000 6.45%
4. นาง อนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต ไทย 55,489,800 4.53%
5. น.ส. พิมพ์สุดา สุทธิสงค์ ไทย 46,537,300 3.80%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไทย 42,444,409 3.47%
7. นาย ธเนศ พานิชชีวะ ไทย 41,800,000 3.41%
8. น.ส. นฤมล แมงทับ ไทย 34,550,400 2.28%
9. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ไทย 25,000,000 2.04%
10. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร ไทย 22,381,400 1.83%
รายงานประจำปี
Annual report


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563-8

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-7

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-6

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-5

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-4

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-3

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562-2

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การเสนอวาระการประชุม 1 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 (SET 56-1)

ปี 2555 - 2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2558-2 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2558 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2556 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (SET 56-1) 2555 ดาวน์โหลด
ข่าวสารผู้ถือหุ้น
Shareholder News
03 ธันวาคม
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC-W6 ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 8 กันยายน 2566 นั้น

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) (ตามเอกสารแนบ)

อ่านต่อ
16 พฤศจิกายน
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรพิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564

อ่านต่อ
07 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญ

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ
05 ตุลาคม
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC-W6)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.