กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด(มหาชน) และบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านรวมถึงการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
  •  อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุน
กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีทีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

Copyright © 2020 AEC Securities Public Company Limited. All rights reserved.